نوع پارچه
طرح پارچه
کاربرد
الیاف
قیمت
دسته بندی ها:

فاستونی جامعه
کد کالا: bn-3267

1,570,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

فاستونی فیلافیل
کد کالا: bn-273

1,570,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

فاستونی والاپوش
کد کالا: bn-3273

950,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

فاستونی انگلیسی
کد کالا: bn-3271

1,250,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

فاستونی جامعه درجه 1
کد کالا: bn-3159

950,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

فاستونی جامعه درجه 1
کد کالا: bn-3179

950,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

فاستونی مطهری درجه 1
کد کالا: bn-3071

950,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

فاستونی جامعه درجه 1
کد کالا: bn-3069

950,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

فاستونی مطهری درجه 1
کد کالا: bn-3067

950,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

فاستونی جامعه درجه 1
کد کالا: bn-3064

950,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

فاستونی انگلیسی درجه 1
کد کالا: bn-3062

1,250,000  برای هر متر
دسته بندی ها:

فاستونی جامعه
کد کالا: bn-3058

950,000 
برگشت به بالا